Tidsskriftet Møllen´s historie

 

Hvornår Dansk Møllerforening blev stiftet bestemt vides ikke, men det har sandsynligvis været sidst på året i 1883, eller lige efter nytår 1884. Den første forhandlingsprotokol er nemlig først påbegyndt lørdag den 29. marts 1884 under et bestyrelsesmøde på restaurant "Sct. Knud" i Odense. Der var mødt 9 mølleejere op som repræsenterede såvel vand- og vindmøller som dampmøller i Danmark. Mølleejer C.M.H. Staun, Englerup mølle ved Ringsted blev formand.


På generalforsamlingen i marts samme år havde foreningen 758 medlemmer og det blev her foreslået, at foreningen lod udgive et fagblad for møllere og man overlod det til foreningens sekretær, N. Holten, at forberede et sådant blad.

Allerede juli samme år, udkom første nummer af "Tidsskrift for skandinavisk Mølleindustri", idet man håbede på skandinaviske abonnenter. Tidsskriftet udkom hver anden tirsdag og redigeredes af tidl. Møllebygger, ingeniør H.F.K. Dencker og fuldmægtig V. Larsen.

Bladet indeholdt videnskabelige afhandlinger, teknisk oplysninger, oversigt over kornmarkedet og en spørgerubrik samt foreningsmeddelelser og annoncer.Dansk Møllerforening havde fra nu af betydelig indflydelse på bladets målsætning og holdning.


I tiden fra 1886 til 1894 havde tidsskriftet skiftende ejerskaber og navne, men i 1894 skabtes det korte og mundrette navn "MØLLEN", som det også hedder i dag, men nu med 6 årlige udgivelser, og til en medlemsskare og med et indhold der ikke er forretningsmæssigt men mere historisk. Møllen blev i mange år trykt i Egmont H Petersens kgl. Hofbogtrykkeri i København, af hensyn til at bladets redaktører alle havde bopæl i hovedstaden. Senere blev bladet trykt på Eksprestrykkeriet i Herning eller hvor den fungerende redaktør indhentede de bedste tilbud!


I 1918 afløste møller Nikolai Madsen, Kolding, J.P.Petersen som formand, han havde været foreningens formand i 25 år og blev fortjent udnævnt til æresmedlem.Ved det første repræsentantskabsmøde i København i 1920, nyvalgtes 4  repræsentanter fra de sønderjyske møllere, nu hvor genforeningen var en realitet.  De tyskkyndige sønderjydske medlemmer kunne oversætte faglige artikler fra "Die Mühle" til den danske "Møllen".

Disse faglige udvekslinger er iøvrigt  ikke blevet mindre siden, med mange gensidige besøg i vores nutid mellem de forskellige mølleforeninger og enkeltpersoner fra Tyskland og D.M.F.


Dansk Møllerforenings 50 års jubilæum blev, ved en beskeden fest, holdt i "Skyttehuset"Sct. Hansdag i Vejle ,dog med stor deltagelse, middag, taler og sange . Hvor ved vi det fra ? Det må være mundtlig overlevering, for der var ingen referat i "Møllen"  og ej heller "Vejle Amts Folkeblad" havde fundet vej til festen !


Vor afholdte forhenværende og nu afdøde redaktør Poul Løndal-Nielsen, skriver om de næste 50 år, at der kom "Torden fra syd", en spådom der desværre gik i opfyldelse ved besættelsen i 1940. Tredivernes møllere havde et betydeligt kundemølleri, nok mest foderkorn. Det skyldtes at landbruget i de fleste egne var præget af små og mindre bedrifter.  Samtidig måtte møllerne omstille sig og nu producere hønse- og svinefoderblandinger.


Redaktør, sekretær og møller Mads Jensen fra Karise Motormølle, var redaktør i tiden 1967 - 1983 og  havde  med sine 92 år  været medlem siden 1917! Han var en legende, hvis hukommelse var formidabel, hvilket kom "Møllens" læsere til gode. Det er en fornøjelse i vor tid at gense hans smukke håndskrevne protokoller !Tidsskriftet "Møllen" har overlevet den udvikling mølleerhvervet og foreningen har gennemløbet i ca. 100 år og havde endnu i 1984 bevaret det karakteristiske røde omslag! Det har været ugeblad, 14 -dags-blad, senere månedsblad og nu udkommer bladet 6 gange årligt. "Møllen" havde et meget større kildemateriale at øse af end f.eks. forhandlingsprotokollerne, der oftest kun var genfortælling om de 13 repræsentantskabs- eller de 7 bestyrelsesmedlemmer! Ved gennemlæsning af disse ses, at de altid er fyldige og vedtægtskorrekte, men fortæller også om spændinger der ikke kom frem i "Møllen", der de første 100 år også gav udtryk for redaktørens politiske observans!  Retfærdigvis fortæller de også om beslutninger, men der stod aldrig noget om medlemstallet! "Møllen" er i tiden brugt som formidler af fagligt stof, annoncer og ikke mindst med spalter om de danske vand og vindmøllers tilstand her og nu, men i de senere år også om deres oprindelse og historie, hvor møllepuljens museumsfolk har medvirket med mange artikler. Skiftende redaktører har igennem de 125 år altid sørget for en sober tone og et let læseligt dansk sprog efter dansk retskrivning .Året 1984 var på mange måder et skelsår i Dansk Møllerforening, hvor højdepunktet d. 26 maj var jubilæumsfesten på Bygholm Parkhotel i Horsens, hvor formanden Møller Henry Nielsen bød velkommen til de 110 fremmødte gæster. Til jubilæet var der udarbejdet et jubilæumsnummer af historisk karakter. "Håbet er lysegrønt-" Måske netop derfor var dette jubilæumsnummer et grønt omslag, ligesom formanden kunne glæde sig over medlemstilgangen og som en nyhed vistes for første gang en møllefilm produceret  af  Michael Jørgensen, produceret for egen regning!

Redaktør Mads Jensen, Karise, afsluttede sine betragtninger om Dansk Møllerforening´s indsats og kamp i 100-året med,"- det bliver aldrig nogen stor forening, for da den var på sit højeste medlemstal, kunne den kun tælle halvdelen af fagets udøvere som medlemmer af foreningen !

Dansk Møllerforening af 1884 var indtil midten af det 20´århundrede en interesseorganisation som havde varetaget medlemmernes faglige interesser. Udviklingen medførte, at kredsene ophørte med at fungere fordi medlemsskaren svandt ind. Der var stadig stor interesse for bevaring af foreningen, dog med et andet formål.

Man bevarer navnet Dansk Møllerforening  formålet er fremover er at værne om møllerfaget, dets historie og bygningsmæssige minder. De nye love blev vedtaget d. 31. maj 1986. En mindre revision bl.a. om hvem der kan optages som medlemmer blev vedtaget i 2005.


Som nævnt blev året 1984 skelsættende for D.M.F.  Jubilæumsåret havde været kendetegn for stærk fremgang i vores forening, på trods af at der få år tilbage var tvivl om vi i det hele taget  blev 100 år! Den nye redaktør fra 1984, Poul Løndal-Nielsen, der var bror til den daværende formand Henry Nielsen, der med stor dygtighed havde forestået 100 års jubilæet, tilførte foreningen nye kræfter.

 

Den nye redaktør opnåede tilladelse fra Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, til at være Protektor for Dansk Møllerforening og dermed også brug af hans titel  på fanebåndet i D.M.F.s logo. Det prydede nu "Møllen" fra januar 1989. Dette blev i  år 2008 ændret til "Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen "! Redaktøren kunne fortsat glæde sig over foreningens vækst idet man nu nærmede sig et medlemstal på 500 og med mindst 50 deltagere på den årlige generalforsamling!

Redaktørens, som nu var Otto Rasmussen, Odense, arbejdede som en blæksprutte med mange arme, idet han både var redaktør, kasserer samt organisator af møder og rejser i ind- og udland!


Redaktør Poul Løndal havde allerede taget initiativ til at udgive et dansk Mølleatlas og dette initiativ blev efterfølgende fuldført med udgivelsen af Mølleatlas I-II og III. Poul nåede desværre ikke at se det færdige resultat som Otto Rasmussen færdiggjorde.


Ved årsmødet på Dalum Landbrugsskole i år 2000, stoppede Otto Rasmussen som redaktør og overlod posten til museumsinspektør Lise Andersen, mag. art. Hadsund Museum. Otto Rasmussen fortsatte dog som redaktionsmedarbejder


2005 blev året hvor "Møllen" skiftede både farve og struktur . Det mere end 100 årige mølleblad "Møllen" skiftede farve på omslaget fra rødt karton med sort skrift til et farveomslag med baggrund af hvedekerner og et farvefoto ovenpå oftest af vand og vindmøller.

At man samtidig gik fra 4 til 3 spalter gjorde at illustrationer kom mere til sin ret. Redaktionen har noteret sig at medlemmerne nu kan se frem til et "Møllen" som et moderne nyhedsmedie og historisk tidsskrift .


" En lille kurre på tråden" hvor redaktør og bestyrelse ikke helt talte samme sprog , resulterede 2007 i et redaktørskifte, hvor Kirsten Jervelund, Grubbe mølle, overtog posten som redaktør, men "Møllen" bliver fortsat redigeret i samme ånd.


Skal man gøre et "Status quo " for Dansk Møllerforening, kan man glæde sig over det stabile medlemstal på 500, samt "Møllen", der er et velillustreret medlemsblad, hvor den relative nye bestyrelse og redaktion har høstet megen anerkendelse for nye ideer hvor man bl.a. lægger op til temadage omkring visioner og strategi.


Uddrag af artikel fra Dansk Møllerforenings 125 års Jubilæumsskrift. Forkortet af Susanne Jervelund, forfatter  Otto RasmussenKilder: Jens Lampe , Møller i Danmark 1884-1984

             Foreningsbladet "Møllen" 1884 - 2008

             Forhandlingsprotokoller    1977 - 2008